Close(X)

Close(X)

Sea และบริษัทในเครือ ส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์และถังออกซิเจน เร่งสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย

2021-10-17

Sea และบริษัทในเครือ ส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์และถังออกซิเจน เร่งสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย


Sea และบริษัทในเครือ ส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์และถังออกซิเจน
เร่งสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย บรรเทาสถานการณ์โควิด-19 ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้


Sea และบริษัทในเครือ ส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์และถังออกซิเจน เร่งสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย(图1)


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ยังมีความรุนแรงและมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

Sea (Group) และบริษัทในเครือ ได้แก่ การีนาและช้อปปี้ จึงมุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ด้วยการส่งมอบถังออกซิเจนเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยขั้นวิกฤต สำหรับโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง ของโรงพยาบาล

ธัญญารักษ์ปัตตานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยตู้คอนเทนเนอร์เพื่อจัดทำศูนย์ปฏิบัติการสำหรับบุคลากร

ทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยระดับสีเขียว โดยมีบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสายการเดินเรือ

ระหว่างประเทศในระบบคอนเทนเนอร์ สนับสนุนการขนส่งไปยังโรงพยาบาล พร้อมร่วมบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์

โรคระบาดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้


Sea และบริษัทในเครือ ส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์และถังออกซิเจน เร่งสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย(图2)


นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า “Sea ให้ความสำคัญกับ

การให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 เสมอมา เมื่อเล็งเห็นว่าการระบาดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างหนักและมีการพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก สวนทางกับภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศ

ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดลดลง  Sea  จึงเร่งส่งมอบถังออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยขั้นวิกฤต และคอนเทนเนอร์จำนวน 3 ตู้

เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเขียว ให้แก่โรงพยาบาลสนาม

ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้”


Sea และบริษัทในเครือ ส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์และถังออกซิเจน เร่งสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย(图3)


นพ.อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี เผยว่า “ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผู้ติดเชื้อ

เพิ่มขึ้นสูงในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน

อย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัย โดยการช่วยเหลือประชาชนที่ป่วย

ด้วยโรคโควิด-19 ให้มีที่กักตัวรักษาอยู่บ้าน (Home Isolation) ศูนย์พักคอยชุมชน (Community Isolation) Hospitel

และโรงพยาบาลสนาม ซึ่งการจัดตั้งสถานพยาบาลเร่งด่วนนี้ทำให้ประสบกับปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์

และสถานที่ปฏิบัติงาน ในภาวะวิกฤตนี้ทางโรงพยาบาลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความช่วยเหลือจาก Sea (Group)

และบริษัทในเครือที่ได้ส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามธัญญารักษ์

โรงยิม อบต.บานา และโรงพยาบาลสนามธัญญารักษ์สะพานปูน จังหวัดปัตตานี โดยจะมีส่วนสำคัญในการรักษาผู้ป่วยระดับสีเขียว

หรือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ในขณะที่ถังออกซิเจนที่ได้รับมาก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่มีอาการขั้นวิกฤต

มีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำ จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงออกซิเจนอย่างเพียงพอ

ทางโรงพยาบาลต้องขอขอบคุณทาง Sea และบริษัทในเครือที่พร้อมช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ของเราที่กำลัง

ทำงานอย่างหนักให้สามารถรักษาผู้ป่วยให้มีอาการดีขึ้นโดยเร็วที่สุด”


Sea และบริษัทในเครือ ส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์และถังออกซิเจน เร่งสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย(图4)


โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เข้ามาร่วมปฏิบัติการในการบรรเทาสถานการณ์

วิกฤตโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยดำเนินงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมพร้อมชุมชน การค้นหาคัดกรอง

การรักษา การให้วัคซีนป้องกันโรค และการเสริมสร้างชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งเป็นการประสานงานกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

ตลอดจนชุมชน ที่ร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดการโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง หากโมเดลการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ

มีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอด การดำเนินงานโดยยึดโมเดลดังกล่าว ไม่เพียงแต่ในพื้นที่ 4 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ แต่ยังรวมถึงจังหวัดอื่นๆ ทั่วทั้งประเทศ


Sea และบริษัทในเครือ ส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์และถังออกซิเจน เร่งสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย(图5)


Sea (Group) จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนให้โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเพียงพอ ด้วยการส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์และถังออกซิเจนในครั้งนี้

จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น และช่วยเร่งให้ผู้ป่วย

เข้าถึงการรักษาอย่างทันท่วงที ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดการแพร่ระบาดในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้สังคมไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ได้โดยเร็ว


 


pop.napas

ข่าวเกมล่าสุด

top-arrow